Umowa i regulamin

UMOWA I REGULAMIN

Umowa na korzystanie z serwisu ogłoszeniowego PTInfo
Umowa zawarta w dniu _____________2013  r. w ______________________________________ pomiędzy:
PTInfo prowadzącej usługi w zakresie umieszczania ogłoszeń na stronie informacyjnej PTInfo.pl zwanej dalej Usługodawcą
a
Firmą _______________________________________________________________
Z siedzibą _________________________________________________________
Reprezentowaną przez _______________________ zwanego dalej Użytkownikiem
Posiadającym nr NIP ________________________ Regon _______________________

Wybór wariantu :

wariant STANDARD – 1 rok świadczenia usługi + 6 miesięcy GRATIS ? 100 zł netto, (standardowy wpis w bazie klientów, zawierający pełne dane o firmie wraz z linkiem do strony internetowej oraz ze słowami kluczowym)

wariant BANER – 1 rok świadczenia usługi – cena do ustalenia,(zawiera wpis STANDARD oraz animowany baner reklamowy znajdujący się na głównej stronie oraz na każdej z podstron).

§1

Integralną częścią umowy jest regulamin zamieszczony na stronie PTInfo będący złącznikiem do niniejszej umowy.

§2

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Usługodawcę projektu graficznego ogłoszenia Użytkownika, wraz z wszystkimi jego elementami graficznymi i umieszczenie go na stronie PTInfo na okres jednego roku.

§3

Opłata, za umieszczenie ogłoszenia na okres jednego roku, wynosi ???. ?? słownie ????????????????. na numer konta 91 1050 1937 1000 0090 6540 8453 ? ING Bank w terminie 14 dni od podpisania umowy.

§4

W przypadku w przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem okresu sześciu miesięcy opłata zostanie zwrócona w wysokości 30%. Po przekroczeniu okresu sześciu miesięcy opłata nie podlega zwrotowi. Informację o wypowiedzeniu należy zgłosić pisemnie na adres Usługodawcy pod rygorem nieważności.

§5

Usługodawca oświadcza, że nie będzie zamieszczał w treści ogłoszenia Użytkownika żadnych ogłoszeń, reklam oraz innych informacji nie związanych z treścią ogłoszenia.

§6

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.

§7

Wszelkie skutki prawne i finansowe podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych w procesie rejestracji i zawarcia umowy, a także podawania nierzetelnych informacji w ogłoszeniach, obciążają wyłącznie Użytkownika.

§8

Usługodawca na życzenie Użytkownika może dokonywać drobnych zmian w treści danego ogłoszenia, każdorazowe naniesienie zmian w treści ogłoszenia jest płatne i wynosi 50 zł netto.

§9

Umieszczenie ogłoszenia na stronie PTInfo oraz zmiana z §8 dokonana zostanie w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia podpisania umowy lub otrzymania zgłoszenia.
Powyższe zgłoszenia jak również reklamacje i uwag i należy kierować na adres: biuro@ptinfo.

§10

Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie ze strony PTInfo są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 1GHZ, pamięcią 1GB, systemem operacyjnym min Windows XP, Linux lub z systemem iOS oraz przeglądarką internetową.

§11

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§12

Spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

Polityka prywatności.

Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RG SERWIS RAFAŁ GAŁĄZKA, UL. CYTRYNOWA 9, 97-300 Piotrków Trybunalski.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed wykonaniem umowy.
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz instytucji wskazanych przez przepisy prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów, dla których przetwarzamy Pani/Pana dane wraz z okresem archiwizowania wymaganym prawem – maksymalnie 5 lat od realizacji umowy.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania.

 

Dane kontaktowe:

RG SERWIS RAFAŁ GAŁĄZKA,

UL. CYTRYNOWA 9,

97-300 Piotrków Trybunalski

E-mail : biuro@ptinfo.pl