Regulamin

Regulamin Serwisu PTInfo

1. Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Serwisu PTInfo.

2. Ideą Serwisu jest stworzenie Użytkownikom możliwości zamieszczenia na stronie reklamy własnej firmy wraz z prezentacją logo, zamieszczania własnych ogłoszeń, i innych informacji takich jak możliwości dojazdu, odbioru towaru itp.

3. PTInfo świadczy usługi na podstawie prawa polskiego.

4. Chcąc zamieścić ogłoszenie na stronie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w załączniku, (wypełnienie formularza nie skutkuje wnoszeniem żadnych opłat).

5. Wypełniając Formularz rejestracyjny niezbędne jest aby Użytkownik potwierdził, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu.

6. Po otrzymaniu zgłoszenia, konsultant PTInfo kontaktuje się z Użytkownikiem celem określenia jakości zamieszczonej treści i podpisaniem umowy właściwej.

7. Zamieszczając wpis na PTInfo Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych kontaktowych

8. Dostęp do Konta posiada Usługodawca i to on na życzenie Użytkownika dokonuje wszelkich zmian w treści zamieszczonego ogłoszenia

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczonego ogłoszenia z tym jednak zastrzeżeniem, że może on odmówić zamieszczenia ogłoszenia z użyciem słów wulgarnych, obscenicznych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem.

10. PTInfo nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo, wiarygodność, oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez firmy ogłaszające się na portalu PTInfo.

11. Korzystając z treści zawartych w katalogu Użytkownik robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność

12. Serwis PTInfo nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utraty danych w skutek działań siły wyższej.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego niedostarczania Usług z powodu przerw technicznych lub prac modernizacyjnych a także z innej ważnej przyczyny. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Portalu.

14. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie zablokuje dostęp do tych Treści. Obowiązek niezwłocznego zablokowania treści bezprawnych uważa się za spełniony w przypadku, jeżeli treści zostaną zablokowane przez Usługodawcę w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez niego urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości.

15. Użytkownicy Serwisu mogą być wedle uznania Usługodawcy premiowani przez Usługodawcę za aktywność w ramach Serwisu ? zgodnie z systemem bonusów, którego zasady publikowane będą w ramach Serwisu.

16. Usługodawca może według swojego uznania dodatkowo nagradzać Użytkowników według kryterium aktywności, zaangażowania w tworzenie zawartości Serwisu oraz za całokształt aktywności i inne czynniki w dowolny sposób w tym również finansowy, jak również może zaprosić niektórych Użytkowników do współpracy.

17. W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

18. Usługodawca uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności przyjętym przez Usługodawcę, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Polityka prywatności.

Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RG SERWIS RAFAŁ GAŁĄZKA, UL. CYTRYNOWA 9, 97-300 Piotrków Trybunalski.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed wykonaniem umowy.
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz instytucji wskazanych przez przepisy prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów, dla których przetwarzamy Pani/Pana dane wraz z okresem archiwizowania wymaganym prawem – maksymalnie 5 lat od realizacji umowy.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania.

 

Dane kontaktowe:

RG SERWIS RAFAŁ GAŁĄZKA,

UL. CYTRYNOWA 9,

97-300 Piotrków Trybunalski

E-mail : biuro@ptinfo.pl